हाई लाईटस : राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना   |   जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा  |   राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना   |   Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना   |   " Farmer Classification and Security Scheme" सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान रद्ध गरिएको सूचना   |  

प्रवक्ता

डा. योगेन्द्र कुमार कार्की

सहसचिव

योजना महाशाखा 

सम्पर्क नं. ०१-४२११६६५

ईमेल : ykkarkee@hotmail.com

सूचना अधिकारी

टीकाराम शर्मा

वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ

मानव संशाधन विकास शाखा

सम्पर्क नं. : ९८४१२१५३३९

ईमेल : trsharma@moad.gov.np

ऐन/नियम/निती/कार्यविधी/निर्देशिका

SN. Title Download
81

कृषि विकास योजना जनकपुरवाट संचालित कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन निर्देशिका, २०६८

82

अदुवा प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७०

83

पशु सेवा विभाग अन्तरगत पशु उत्पादन निर्देशनालयवाट संचालित गाई भैंसीको वंश सुधार, संरक्षण एवं मासु उत्पादनको लागि पाडा हुर्काउने कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७०

84

कृषि विभाग अन्तरगत संचालित मत्स्य विकास कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७०

85

व्यबसायिक बेमौसमी तरकारी उत्पादन पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७०

86

उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (HVAP) आयोजनाका क्रियाकलाप कार्यान्वयन नर्मस

87

अलैंचीको रोग ब्यवस्थापन तथा नर्सरी स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७०

88

National Seed Vision 2013-2025

89

बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलग्ध गराउने निर्देशिका, २०७०

90

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको सामुहिक प्रमाणीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०६९

91

बीउ बिजन नियमावली, २०६९

92

राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि सम्बन्धन प्रदायक निकायको सम्बन्धन प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०६९

93

प्राङ्गरिक कृषि उत्पादनको सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६९

94

पुष्प प्रवर्द्धन नीति, २०६९

95

प्राङ्गरिक तथा जैविक मल नियमन कार्यविधी, २०६८

96

खर्क नीति, २०६८ (Rangeland policy, 2012)

97

पन्छीपालन नीति, २०६८

98

प्राङ्गरिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड सम्वन्धी निर्देशिका, २०६४

99

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३

100

कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३