Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Legal Text

Showing 61-80 of 183 items.
#TypeTitleDownload
  
61actsवातावरण-संरक्षण-ऐन-२०५३Download
62actsराष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८Download
63actsराष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९Download
64actsराष्ट्रिय-सहकारी-विकास-बेा्र्ड ऐन २०४८Download
65actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५Download
66actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८Download
67policyराष्ट्रिय मल नीति २०५८Download
68policyराष्ट्रिय चिया नीति २०५७Download
69policyराष्ट्रिय कफी नीति २०६०Download
70policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४Download
71policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )Download
72policy सिंचाइ नीति २०७०Download
73policyऔद्योगिक नीति २०६७Download
74policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७Download
75policyराष्ट्रिय भू-उपयोग नीति २०६९Download
76policyवन नीति २०७१Download
77policyवाणिज्य नीति २०७२Download
78policyविज्ञान-तथा-प्रविधि-नीति २०६१Download
79regulationखाद्य-नियमावली-२०२७Download
80regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१Download