Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Administrative Division


Area of Administrative Division :

 • निजामती कर्मचारी प्रशासनमा प्रशासनिक सुधार ल्याउन, अपनाउनु पर्ने नीति, नियम तर्जूमा गर्ने ।
 • कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी (R to R) कार्य गर्ने ।
 • आन्तरिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य गर्ने ।
 • जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
 • मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुलाई कानूनी राय, परामर्श दिने ।
 • मन्त्रालयस्तरबाट हुने निकायहरुका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा अवकाश सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
 • मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय र निकायहरुको प्रशासनिक कामकारवाहीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त कारवाही गर्ने।

scroll for more details