Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Planning Division


Area of Planning Division: 

  • कृषि विकास सम्बन्धी बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं समन्वय गर्ने
  • कृषि सम्बन्धी जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक गर्ने तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि उच्च अध्ययन तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने गराउने ।
  • राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने ।

scroll for more details