Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Publications

Showing 21-40 of 98 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
21Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20152017-10-23Download
22PublicationInternational Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and Multilateral System (ITPGRFA-MLS) Implementation Strategy and Action Plan (IMISAP) 2018-20252017-10-22Download
23Publicationखाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था 2017-10-22Download
24PublicationThe State of Nepal’s Biodiversity for Food and Agriculture2017-10-22Download
25PublicationConservation and Utilization of Agricultural Plant Genetic Resources in Nepal 2017-10-22Download
26Publicationलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2072/732017-08-15Download
27Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10Download
28परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20Download
29Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04Download
30परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04Download
31Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04Download
32Statistical InformationTime Series Information2017-04-09Download
33Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30Download
34Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30Download
35Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30Download
36Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30Download
37JournalJournal 20152017-03-23Download
38JournalJournal 20162017-03-23Download
39JournalJournal 20092017-03-23Download
40JournalJournal 20122017-03-23Download