Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

Publications

Showing 81-98 of 98 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
81Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६६-६७2017-03-20Download
82PublicationVegetable Farming Technology, 20682017-03-20Download
83PublicationNepal Zoonoses Control Project, 2013-142017-03-20Download
84Publication Soil Myagdi ,20112017-03-20Download
85Budget InformationAnudan List 067/682017-03-20Download
86Budget InformationAnudan List 066/672017-03-20Download
87Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६४-६५2017-03-20Download
88Reportवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०६५-६६2017-03-20Download
89ReportPublications of GIS Section 20072017-03-20Download
90बजेट विवरणमन्त्रालयको अा.व. २०७१।७२ को स्वीकृत वजेट2017-03-20Download
91बजेट विवरणमन्त्रालयको खर्च शीर्षकगत वजेट विवरण २०७१-०७२2017-03-20Download
92बजेट विवरणमन्त्रालयको आ.व. २०७२/७३ को विनियोजित वजेट विवरण2017-03-20Download
93बजेट विवरणचालु आ.व. मा कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकताहरु र सो को कार्ययोजना, २०७३2017-03-20Download
94बजेट विवरणआ.व. २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यका बुँदाहरु2017-03-20Download
95बजेट विवरणबजेट वक्तव्यमा उल्लेखित बुँदाहरु सम्बन्धी कार्ययोजना2017-03-20Download
96Reportआ.व. २०७१।७२ प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन2017-03-20Download
97Reportनेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीकाे चौमासिक प्रतिवेदन २०७१2017-03-20Download
98Budget Informationआ.व. २०७२/७३ को खर्चको फाँटवारी2017-03-20Download