Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

प्लान्ट प्रोटेक्सन समूह रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण


नेपाल कृषि सेवा,   प्लान्ट प्रोटेक्सन समूह रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता विवरण

2075-10-28

Download

scroll for more details
View More