Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

ला.पो.डे.डे. समूह रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण


नेपाल कृषि सेवा, लाईभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता विवरण

2075-10-28

Download

scroll for more details
View More