Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

कर्मचारीहरुको व्यवस्था तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।


कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि विकास) मातहत रहेका कर्मचारीहरुको व्यवस्था तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।

२०७५।०३।३१

Download

scroll for more details
View More