Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता सम्वन्धी


स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु एव साविक यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सेवा केन्द्र/उपकेन्द्र/इकाइहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव भत्ता लगायतको विषयमा

2075/06/25

Download

scroll for more details
View More