Government of Nepal
Ministry of Agriculture and Livestock Development
Singhadurbar, Kathmandu, Nepal

MOAD

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
Latest News

एग्रि ईको., मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता विवरण


नेपाल कृषि सेवा, एग्रि ईकोनोमिकल, मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह रा.प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुको समायोजन प्रयोजनार्थ ज्येष्ठता विवरण

2075-10-28

Download

scroll for more details
View More