नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 135 items.
#TypeTitleDownload
  
1directoriesसुख्खा एवं खडेरीबाट पूर्वि तथा मध्य तराईका जिल्लाहरुमा तत्काल राहतको लागि साना सिंचाई स्यालो ट्यूववेल व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७४डाउनलोड
2karyabidhi अलैंची वेयरहाउस व्यस्थापन र संचालन कार्यविधि २०७४डाउनलोड
3karyabidhi महिलाद्धारा संचालित कृषिका परिकारका लागि साना घरेलु उद्योग (संघसंस्था) साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३डाउनलोड
4directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
5policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
6regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
7policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
8policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
9regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
10regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
11regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड
12actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
13policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
14actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
15regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
16actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
17regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
18policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
19regulationदूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२०डाउनलोड
20actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड