नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

कानुनी दस्तावेजहरु

Showing 1-20 of 132 items.
#TypeTitleDownload
  
1directoriesएक गाउँ एक उत्पादन/एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७० (दोश्रो संशोधन २०७३)डाउनलोड
2policy सिंचाइ नीति २०७०डाउनलोड
3regulationउपभोक्ता-संरक्षण-नियमावली २०५६डाउनलोड
4policyऔद्योगिक नीति २०६७डाउनलोड
5policyकृषि जैषिक षिषिधता नीति, २०६३ (पहिलो संशोध) २०७१ )डाउनलोड
6regulationखर्क-जग्गा-राष्ट्रियकरण-नियमहरु २०३३डाउनलोड
7regulationखाद्य-नियमावली-२०२७डाउनलोड
8regulationजलचर-ठेक-नियम-२०१९डाउनलोड
9actsजलचर-संरक्षण-ऐन-२०१७डाउनलोड
10policyजलवायु-परिवर्तन-नीति-२०६७डाउनलोड
11actsजीवनाशक-विषादी-ऐन-२०४८डाउनलोड
12regulationजीवनाशक-विषादी-नियमावली २०५०डाउनलोड
13actsदाना-पदार्थ-ऐन-२०३३डाउनलोड
14regulationदाना-पदार्थ-नियमावली-२०४१डाउनलोड
15policyदुग्ध-विकाश-नीति-२०६४डाउनलोड
16regulationदूध-खाने-बालक-पालन-पोषण-नियमहरु २०२०डाउनलोड
17actsनेपाल-कृषि-अनुसन्धान-परिषद् ऐन २०४८डाउनलोड
18actsनेपाल-पशु-चिकित्सा-परिषद ऐन २०५५डाउनलोड
19actsपशु-वधशाला-र-मासु-जाँच-ऐन-२०५५डाउनलोड
20actsपशु-स्वास्थ्य-तथा-पशु-सेवा ऐन २०५५डाउनलोड