नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

नागरिक बडापत्र


नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालयको

नागरिक बडापत्र २०७३, (यस लिन्ङ्कमा डाउनलोड गर्नुहोला) ,

धन्यवाद ।

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस