नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा


  नाम श्री ईश्वर प्रसाद रिजाल 
  पद सहसचिव
  श्रेणी रा.प.प्र.प्र.
  महाशाखा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क महाशाखा
  इमेल monitoring@moad.gov.np

   

   

   

  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको कार्यक्रम संचालन तह देखि नीतिगत तहसम्म समीक्षा अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्ने, गराउने ।
  •  नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा गर्ने, गराउने र पृष्ठपोषण गर्ने ।
  • कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
  • व्यवस्थापिका संसद सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
  • मातहतका निकायहरुबाट प्राप्त समस्या समाधानार्थ आवश्यक कारवाही गर्ने ।
  • कृषि सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा विश्लेषण एवं कृषि सम्बन्धी क्षेत्र/उपक्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण कार्य गर्ने, गराउने।
  • कृषि क्षेत्रको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि आवश्यक तथ्यांक एवं सूचना प्रवाह गर्ने ।
  • कृषि बजार, बालीनाली स्थिति निरीक्षण तथा बार्षिक द्वैमासिक वालीनाली प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
  • अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
  • Statistical Information on Nepalese Agriculture  लागि तथ्यांक संकलन, अनुगमन, प्रशोधन गरी प्रकाशन गर्ने ।

  पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस