नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

चक्रपाणी खनाल "बलदेव"
मन्त्री

रामकुमारी चौधरी "रोजिना"
राज्यमन्त्री

डा. युवकध्वज जि.सी.
सचिव


 • इमेल जाच्नुहोस
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  • " निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता: पारदर्शिता र चुस्तता "
  नयाँ समाचार

  योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा


   नाम  डा. योगेन्द्र कुमार कार्की
   पद  सहसचिव
   श्रेणी  रा.प.प्र.प्र.
   महाशाखा  योजना तथा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा
   इमेल  planning@moad.gov.np

   

  योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा

  • मन्त्रालयको संघीय बार्षिक कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा एवं समन्वय गर्ने
  • मन्त्रालय अन्तर्गत जनशक्तिको वस्तुस्थिति अद्यावधिक तथा क्षमता विकासका सम्वन्धी मापदण्ड अध्ययन अनुसन्धान र कार्यान्वयन ।
  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर तथा थप निकासा सम्वन्धी  ।
  • मन्त्रालय अन्तरगत निकायको निक्षेपण सम्बन्धी कार्य गर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय  ।
  • केन्द्रीय आयोजना÷कार्यक्रमहरुको संभाब्यता प्रक्षेपण अध्ययन, विश्लेषण समन्वय ।
  • परिषद, बोर्ड, संस्थान, कम्पनी, समितिको वार्षिक कार्यक्रम÷बजेट तर्जुमा र समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
  • बैदेशिक सहयोगमा संचालन हुने आयोजनाहरुको कार्यक्रम÷बजेट तर्जुमा, कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर, नर्मस तयारी सम्बन्धी कार्य र समन्वय  ।
  • मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको जनशक्ति विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था ।
  • मन्त्रालयसंग सम्वन्धी नीति तथा आवधिक योजनाहरुको तर्जुमा, विश्लेषण तथा परिमार्जन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय ।
  • मन्त्रालयसंग सम्वन्धी आयोजनाहरुको प्रस्ताव तयारी गरी विकास साझेदार तथा बैदेशिक दातृ संस्थाहरुसँग कार्यगत समन्वय ।
  • कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था सम्वन्धी
  • लैङ्गिकमूलप्रवाहीकरण र समावेशीकरणका सिद्धान्तलाई मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय र आयोजनाहरुबाट सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमहरुमा संस्थागत गरी सोको लेखाजोखा ।
  • लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धी सम्पर्क विन्दुको कार्य ।
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु र वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरुको कार्यक्रम संचालन तहदेखि नीतिगत तहसम्म समीक्षा अनुगमन एवं मूल्यांकन ।
  • नियमित रुपमा (मासिक, द्वैमासिक, चौमासिक र बार्षिक) कार्य प्रगति स्थितिको समीक्षा र पृष्ठपोषण ।
  • कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धमा समय समयमा प्राप्त निर्देशनहरुको कार्यान्वयन र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, गराउने ।
  • नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा विश्लेषण
  • तथ्यांक संकलन विश्लेषण एवं सूचना प्रवाह सम्वन्धी कार्य  ।
  • कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा द्वैमासिक प्रतिवेदनलगायत अन्य प्रकाशन सम्वन्धी कार्य ।

   

  • नीति समन्वय शाखा
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीतिको आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण तथा तर्जुमा समन्वय
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति कार्यान्वयनको अवस्था सहजीकरण
  • मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति अनुगमन र मूल्याकन तथा पृष्ठपोषण
  • अन्य मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरुवीच नीतिगत विषयमा समन्वय
  • नीजि तथा गैर सरकारी क्षेत्र वीच समन्वय

   

  ख. वजेट तथा कार्यक्रम शाखा

  • संघिय कार्यक्रम तथा वजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तथा वजेट सिलिङ्ग सम्वन्धी कार्य
  • मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा बजेट कम्पाइल तथा स्वीकृतीको व्यवस्था सम्वन्धी कार्य
  • नतिजामूलक बजेट तर्जुमाको नीतिगत तथा सँस्थागत व्यवस्था सम्वन्धी कार्य
  • कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सहजीकरण र समन्वय

   

  ग. विकास सहायता समन्वय शाखा

    • अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मापदण्ड (प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी) तयारी र कार्यान्वयनको व्यवस्था
    • अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको क्षेत्र तथा आयोजना पहिचान
    • सहयोग परिचालन सहजीकरण
    • प्रोजेक्ट बैंक तयारी

  घ. मानव संशाधन, लैङ्गिक विकास तथा समावेशी शाखा

  • जनशक्ति विकास नीति, मापदण्ड
  • बैदेशिक तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको नीति, मापदण्ड र व्यवस्था
  • लैंगिक मूलप्रवाहीकरण नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड
  • कार्यक्रम समन्वय र सहजीकरण
  • लैंगिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनको व्यवस्था
  • समावेशी नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड  

  अनुगन तथा मूल्याङन शाखा

   • कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नीति, मापदण्ड र प्रक्रिया
   • संघिय आयोजना तथा कार्यक्रम अनुगमन तथा मूल्याँकन
   • आवधिक प्रगति समिक्षा र प्रतिवेदन
   • संघिय संसद सम्वन्धी कार्य गर्ने

   

  च.  तथ्याङ्क तथा विश्लेषण शाखा

  • कृषि बजार, बालीनाली तथ्यांक संकलन बिधिको बिकासका लागिनिर्देशिका तयारी तथा परिमार्जन, तालिम आदि सन्चालन गर्ने
  • कृषि बजार, बालीनाली तथा पशुपंक्षी स्थिति निरीक्षण तथा द्वैमासिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने ।
  • अर्धबार्षिक, बार्षिक कृषि तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, अनुगमन, अनुमान तथा प्रकाशन गर्ने ।
  • बार्षिक रुपमा Statistical Information on Nepalese Agricultureपुस्तकको लागि तथ्यांक संकलन, अनुगमन, प्रशोधन र प्रकाशन गर्ने ।
  • कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याक सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुको समन्वय गरी सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने ।
  • राष्ट्रिय महत्वको तथ्याँक तथा सूचना संकलन तथा अद्यावधिक गरी आवधिक रुपमा प्रकाशन ।

   

  पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस