नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
  • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

प्रकाशनहरु

Showing 21-40 of 98 items.
#CategoryTitleAdded DateDownload
  
21Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20152017-10-23डाउनलोड
22PublicationInternational Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and Multilateral System (ITPGRFA-MLS) Implementation Strategy and Action Plan (IMISAP) 2018-20252017-10-22डाउनलोड
23Publicationखाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था 2017-10-22डाउनलोड
24PublicationThe State of Nepal’s Biodiversity for Food and Agriculture2017-10-22डाउनलोड
25PublicationConservation and Utilization of Agricultural Plant Genetic Resources in Nepal 2017-10-22डाउनलोड
26Publicationलैङ्गिक समता तथा सामाजिक समावेशीकरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. 2072/732017-08-15डाउनलोड
27Statistical InformationSTATISTIC AGRICULTURE BOOK_20162017-07-10डाउनलोड
28परिपत्र/निर्देशननेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार कर्मचारी समायोजनको लागि कर्मचारी विवरण2017-06-20डाउनलोड
29Publicationआन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका, २०७३2017-05-04डाउनलोड
30परिपत्र/निर्देशनकर्मचारी विवरण2017-05-04डाउनलोड
31Information Rightsसूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 2017-05-04डाउनलोड
32Statistical InformationTime Series Information2017-04-09डाउनलोड
33Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20142017-03-30डाउनलोड
34Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20122017-03-30डाउनलोड
35Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20132017-03-30डाउनलोड
36Statistical InformationSTATISTICAL INFORMATION ON NEPALESE AGRICULTURE 20112017-03-30डाउनलोड
37JournalJournal 20152017-03-23डाउनलोड
38JournalJournal 20162017-03-23डाउनलोड
39JournalJournal 20092017-03-23डाउनलोड
40JournalJournal 20122017-03-23डाउनलोड