नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
 • " नतिजामुखी प्रशासनः समृद्धि र सुशासन "
नयाँ समाचार

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको र राष्ट्रिय वीउ विजन कम्पनी लि.को रिक्त प्रवन्ध संचालक पदपूर्ति सूचना


नेपाल सरकार

कृषि विकास मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाडौको

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४/१०/03)

यस मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रवन्ध संचालक र राष्ट्रिय वीउ विजन कम्पनी लि.को रिक्त प्रवन्ध संचालक पदमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गरिने भएकोले देहायको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र र आवेदन दिने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलीपल्ट कार्यालय समय भित्र यस मन्त्रालयको वोर्ड संस्थान शाखा, सिंहदरवार, काठमाडौमा गोप्य शिलबन्दी आवेदन दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । निर्धारित मिति र समयभित्र प्राप्त हुन नआएको तथा रीत नपुगेको दरखास्त स्वीकृत हुने छैन ।

१. योग्यता तथा अनुभव:

 • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,
 • नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानीमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान वा निकाय, कम्पनी ऐन बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रियस्तरको कम्पनीमा अधिकृतस्तरको तहमा सेवा गरेको,
 • दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म २५ वर्ष उमेर पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको

२. दरखास्त पेश गर्ने प्रक्रिया:

 • दरखास्त पेश गर्दा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आफुले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाणित कागजात, वैयक्तिक विवरण, २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो र आवेदन दिने संस्था सँग सम्बन्धित व्यावसायिक कार्ययोजना तथा नीतिगत अवधारणाको दृष्टिकोण सहित तीन हजार शब्दमा नबढ्ने गरी (नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा) चार प्रति तयार गरी खामबन्दी गरी पेश गर्नुपर्नेछ । शिलबन्दी प्रस्तावको खाम बाहिर आवेदकको नाम ठेगाना तथा जुन पदको लागि आवेदन दिएको हो सो पदको नाम उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ ।
 • सरकारी निकाय वा संस्थानमा सेवारत आवेदकको हकमा दरखास्तसाथ सेवारत निकायबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको पत्र संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
 • एकै व्यक्तिले माथि उल्लेखित दुवै पदमा दरखास्त दिन चाहेमा छुट्टा छुट्टै आवेदन दिनु पर्नेछ ।

३. नीतिगत अवधारणा/व्यावसायिक कार्ययोजनामा समावेश हुनुपर्ने मूख्य विषयहरु:

 • कम्पनी स्थापनाको उद्देश्य, लक्ष्य, हालसम्म कम्पनीको अवस्था सहितको अवधारणा
 • कम्पनीसँग सम्बन्धित सूचना, तथा विश्लेषण
 • समस्याको पहिचान र सोको सुधार सहितको कार्ययोजना

४. नीतिगत अवधारणा/व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण: छनौट सूचिमा परेका उम्मेदवारले आफुले पेश गरेको नीतिगत अवधारणा वा व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण समेत गर्नुपर्नेछ ।

५. दस्तुर:

दरखास्त दस्तुर वापत कृषि विकास मन्त्रालयको कोड नं. २७-३१२-११, राजश्व खाता ५२०१२६५, राजश्व शीर्षक १४२२४ मा जम्मा हुने गरी एभरेष्ट बैक लि. सिंहदरवार शाखामा रु ३०००।०० (अक्षरेपी तीन हजार मात्र) बुझाएको सक्कलै भौचर पेश गर्नुपर्नेछ ।

६. अन्य विवरण:

 • छनौट तथा सिफारिस समितिले कुनै कारण उल्लेख गरी माथि उल्लिखित पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित वा रद्द गर्न सक्नेछ।
 • झुठ्ठा विवरण वा कागजात पेश गरेमा आवेदन रद्द हुनका साथै प्रचलित कानून बमोजित कारवाही हुनेछ ।
 • आवेदन फारम कृषि विकास मन्त्रालयको वेभसाइट www.moad.gov.np बाट Download गर्न सकिने छ । अन्य थप जानकारीको लागि कृषि विकास मन्त्रालय, वोर्ड संस्थान शाखा वा टेलिफोन नं. ०१४२११९३२ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।  

२०७४-१०-०३

डाउनलोड

पुरा पढ्नको लागी स्क्रोल गर्नुहोस
पुरा हेर्नुहोस