नेपाल सरकार
कृषि विकास मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल

एमओएडी

  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "
  • " सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन "

सूचना :-


मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने गराउने बारेको सूचना

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रिय किसान आयोगको सदस्य पदमा पुन: आवेदन माग गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!

Feb 26, 2017 (15-11-2073)

पुरा हेर्नुहोस

राष्ट्रिय किसान आयोगको लागि अध्यक्ष र सदस्य पदमा आवेदन सम्बन्धी सूचना

21-10-2073

पुरा हेर्नुहोस

जनशक्ति विकास योजना (HRD) सम्बन्धी EOI रद्ध गरिएको सम्बन्धमा

05-02-2017

पुरा हेर्नुहोस

Preparation of Report on fitting the Agriculture Development Strategy (ADS) into the federal Structure of Nepal - सम्बन्धी पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

13-01-2017

पुरा हेर्नुहोस